JURIDISCHE MONTEN EN AVG

definities

Klant : elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of elke rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: https://masculinplaisir.com/ stelt aan klanten het volgende ter beschikking:

Inhoud : Alle elementen die de informatie op de Site vormen, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video's.

Klant informatie: Hierna "Informatie(s)" genoemd, die overeenkomen met alle persoonsgegevens die door https://masculinplaisir.com/ kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, klantrelatiebeheer en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker : Internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie : “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website https://masculinplaisir.com/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en het toezicht op de website:

Baasje : Coom Industries

Publicatiemanager : Coom Industries - support@masculinplaisir.com
De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Coom Industries – support@masculinplaisir.com
Gastheer : Shopify – 151 O'Connor Street begane grond K2P 2L8 Ottawa 613 241-2828
Functionaris voor gegevensbescherming : Coom Industries – support@masculinplaisir.com

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Het gebruik van de site https://masculinplaisir.com/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, zodat de gebruikers van de site https://masculinplaisir.com/ worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://masculinplaisir.com/, die dan zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de interventie. De website https://masculinplaisir.com/ wordt regelmatig bijgewerkt door https://masculinplaisir.com/ manager. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website https://masculinplaisir.com/ is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. https://masculinplaisir.com/ streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken over https://masculinplaisir.com/. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door zichzelf of door externe partners die het deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://masculinplaisir.com/ wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie over https://masculinplaisir.com/ niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente hardware, vrij van virussen en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie De site https://masculinplaisir.com/ wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: Nr. 2016-679)

Het doel is om een dienst aan te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host zorgt voor de continuïteit van zijn service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke periodes te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, verbetering van de infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of als de Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

https://masculinplaisir.com/ en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur, met name in verband met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

https://masculinplaisir.com/ is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://masculinplaisir.com/.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Wet op de Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

https://masculinplaisir.com/ treedt op als uitgever van de site. https://masculinplaisir.com/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://masculinplaisir.com/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website https://masculinplaisir.com/, hetzij als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij als gevolg van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

https://masculinplaisir.com/ is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://masculinplaisir.com/. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://masculinplaisir.com/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt https://masculinplaisir.com/ zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van een bericht van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 tot vertrouwen in de Digitale Economie, de Wet bescherming persoonsgegevens van 6 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: Nr. 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en zijn/haar navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens: Coom Industries. https://masculinplaisir.com/wordt vertegenwoordigd door Coom Industries, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die zij verzamelt, verbindt https://masculinplaisir.com/ zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonlijke gegevens en om een register bij te houden van verwerkingen in overeenstemming met de realiteit. Wanneer https://masculinplaisir.com/ Persoonsgegevens verwerkt, zal https://masculinplaisir.com/ alle redelijke stappen ondernemen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen voor de doeleinden waarvoor https://masculinplaisir.com/ deze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://masculinplaisir.com/ kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om de navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt voor het browsen, IP-adres, wachtwoord (hashe)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://masculinplaisir.com/: e-mailadres
 • Om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://masculinplaisir.com/ verkoopt uw persoonsgegevens niet, deze worden dus alleen gebruikt voor noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://masculinplaisir.com/ de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), bijwerking, volledigheid van het recht van gebruikers op blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van gebruikers (artikel 17 van de AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is
 • recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • recht op beperking van de verwerking van de gegevens van de gebruikers (artikel 18 van de AVG)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens van gebruikers (artikel 21 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van de door gebruikers verstrekte gegevens, wanneer dergelijke gegevens worden geautomatiseerd verwerkt op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • het recht om het lot van de gegevens van de gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://masculinplaisir.com/ hun gegevens al dan niet moet meedelen aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen

Zodra https://masculinplaisir.com/ kennis neemt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt https://masculinplaisir.com/ zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://masculinplaisir.com/ zijn/haar Persoonsgegevens gebruikt, verzoeken om rectificatie of bezwaar maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://masculinplaisir.com/ op het volgende adres: support@masculinplaisir.com

In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wil https://masculinplaisir.com/ om te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, waarbij hij zich nauwkeurig identificeert met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die bij wet aan https://masculinplaisir.com/ worden opgelegd, met name met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://masculinplaisir.com/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

https://masculinplaisir.com/ zal de informatie die over zijn klanten is verzameld niet verwerken, hosten of overdragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "ongeschikt" is erkend zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. https://masculinplaisir.com/ blijft echter vrij in de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

https://masculinplaisir.com/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegden. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, onder de aandacht wordt gebracht van https://masculinplaisir.com/, moet deze laatste de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt https://masculinplaisir.com/ geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://masculinplaisir.com/ en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend met het oog op het bereiken van de doeleinden van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven genoemde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van https://masculinplaisir.com/ voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

8. Notificatie van het incident

Hoe hard u ook probeert, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele elektronische opslagmethode is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de betrokken gebruikers op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de beveiliging van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen te voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://masculinplaisir.com/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen in de hypothese van de verwerving van https://masculinplaisir.com/ en zijn rechten zou het mogelijk zijn deze informatie door te geven aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens te bewaren en te wijzigen ten aanzien van de gebruiker van de site https://masculinplaisir.com/.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://masculinplaisir.com/ gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoorden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens zal https://masculinplaisir.com/alle redelijke maatregelen nemen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertext links "cookies" en internet tags ("tags")

De website https://masculinplaisir.com/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://masculinplaisir.com/. Echter, https://masculinplaisir.com/ heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de op deze manier bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment kosteloos uitschakelen via de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden herinnerd, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de door de site aangeboden Diensten kan verminderen of voorkomen.

9.1. « KOEKJES »

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en op de terminal van de gebruiker (bijv. computer, smartphone) wordt opgeslagen (hierna "cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies brengen op geen enkele manier het risico met zich mee om de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://masculinplaisir.com/ kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's en de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://masculinplaisir.com/ de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies vergemakkelijken de navigatie en / of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat deze hem in staat stelt om te beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch of volgens hun uitgever. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat de acceptatie of weigering van cookies hem stipt wordt voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt geregistreerd. https://masculinplaisir.com/ informeert de Gebruiker dat in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en ervaring op de site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn als https://masculinplaisir.com/ of een van zijn serviceproviders het type browser dat door het apparaat wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit het apparaat met internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst https://masculinplaisir.com/ alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van de Site en alle diensten die worden aangeboden door https://masculinplaisir.com/, als gevolg van (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://masculinplaisir.com/ om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarmee u kunt weten hoe de gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://masculinplaisir.com/ kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze sectie wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen die zijn gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de website van https://masculinplaisir.com/ of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te surfen op de website of de mobiele applicatie van https://masculinplaisir.com/, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw apparaten geplaatst als u daarmee instemt, door verder te surfen op de website of de mobiele applicatie van https://masculinplaisir.com/. De Gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit type cookie intrekken: https://masculinplaisir.com/.

Paragraaf 9.2. INTERNETTAGS

https://masculinplaisir.com/ kan af en toe webbakens gebruiken (ook bekend als "tags" of actietags, single-pixel GIF's, clear GIF's, clear GIF's en één-op-één GIF's) en deze implementeren via een webanalysepartner die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en daarom de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker, opslaat).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina's ervan.

Deze technologie stelt https://masculinplaisir.com/ in staat om de reacties van bezoekers op de site en de effectiviteit van hun acties (bijv. het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de bekeken informatie te evalueren), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe provider kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere websites, rapporten over de activiteit op de site samenstellen ter attentie van https://masculinplaisir.com/, en andere diensten verlenen die verband houden met het gebruik van de site en het internet.

10. Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://masculinplaisir.com/ is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Ferney-Voltaire.